Algemene Voorwaarden

Numbers & More @2024 versie 1.2

Druk deze pagina af Druk deze pagina af

A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft
  gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer
  uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de
  ruimste zin van het woord, en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de
  opdrachtbevestiging;
 3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen,
  waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht
  door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
  B. Toepasselijkheid
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door
  opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
  Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden
  bevestigd.
 5. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane
  overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige
  voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de
  algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
  C. Aanvang en duur van de overeenkomst
 6. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever
  ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
 7. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 8. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de
  verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
  D. Gegevens opdrachtgever
 9. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig
  zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste
  vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 10. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
  opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 11. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter
  beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.
  E. Uitvoering opdracht
 12. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
  Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde
  aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 13. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan
  opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde,
  indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale
  uitvoering van de opdracht.
 14. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en
  beroepsregels.
 15. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van
  opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de
  opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie
  van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van
  opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg
  van opdrachtgever en opdrachtnemer.
 16. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld –
  specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude
  opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij
  gehouden aan de door de beroepsorganisatie uitgevaardigde frauderichtlijn.
  F. Geheimhouding en exclusiviteit
 17. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de
  opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die
  hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen
  resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer
  een informatieplicht opleggen.
 18. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
  uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of
  vergelijkende doeleinden.
 19. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die
  hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan
  waarvoor zij werd verkregen.
  G. Intellectuele eigendom
 20. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke
  hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met
  opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden
  gevestigd.
 21. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen
  computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
  geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te
  exploiteren.
 22. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter
  inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
  H. Overmacht
 23. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
  kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar
  daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming,
  worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze
  op de overeengekomen wijze na te komen.
 24. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de
  overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
  I. Honorarium
 25. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de
  uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar
  redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan
  opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 26. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht
  en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is
  verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn
  verricht.
 27. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
  ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per
  kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in
  rekening gebracht.
  J. Betaling
 28. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de
  factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting
  ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking
  heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 29. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
  overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer,
  zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de
  wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander
  onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 30. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
  vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op
  ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 31. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, Voor zover de
  werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
  aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  K. Reclame
 32. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient
  schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover
  opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien
  opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
  opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 33. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet
  op.
 34. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband
  met de reclame.
  L. Aansprakelijkheid
 35. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel
  veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de
  aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met
  betrekking tot niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien
  opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag
  waarvoor opdrachtnemer met een praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren.
 36. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in
  de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt
  door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze
  nimmer aansprakelijk.
 37. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
  opdrachtgever ongedaan te maken.
 38. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens
  vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
  namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 39. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of
  indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
  M. Opzegging
 40. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de
  overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van
  toepassing.
 41. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 42. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden
  opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en
  al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
  N. Opschortingsrecht
 43. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder
  begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het
  moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 44. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van
  opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.
  O. Toepasselijk recht en forumkeuze
 45. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene
  voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 46. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en
  opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van
  de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
  waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking
  hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
 47. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor
  te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.